onderzoeksresultaat gesprekkencyclus 2018-06-03T18:08:27+00:00

Hoe werkt de gesprekkencyclus in de praktijk? Een update van ons onderzoek naar ervaringen en verbeterpunten van de gesprekkencyclus.

Hoe denken we echt over de gesprekkencyclus?

De gesprekkencyclus is een belangrijk onderdeel binnen de HR strategie. Toch is er veel onduidelijkheid over de bijdrage en het resultaat ervan. De afgelopen weken hebben we naar aanleiding van ons onderzoek de gesprekkencyclus verder geanalyseerd. Ons doel is om erachter te komen hoe de gesprekkencyclus zich in de praktijk en naar de toekomst toe ontwikkelt.

Onze respons is vanuit meer dan 55 bedrijven gekomen, waarvan meer dan de helft zich HR-professional mag noemen. Overige respondenten zijn leidinggevenden/directie en organisatieadviseurs. Medewerkers zijn in ons onderzoek niet expliciet betrokken en hebben ook niet gereageerd.

Wat is de gesprekkencyclus?

De eerste vraag die speelt is wat is de gesprekkencyclus eigenlijk? We gebruiken de term naast de performancecyclus vaak, maar inhoudelijk zit er wel wat verschil in hoe dit wordt vormgegeven. We hebben daarom de vraag voorgelegd aan alle respondenten om aan te geven wat zij op dit moment inzetten.

gesprekkencyclus onderdelen

De gesprekkencyclus is altijd een combinatie van verschillende elementen die in de tijd ingezet worden. In de basis is altijd een beoordelingsgesprek of functioneringsgesprek opgenomen. Vervolgens worden er diverse combinaties gevormd met de overige onderdelen.

Voor ons opvallend is het hoge aantal respondenten dat aangeeft bilateraal overleg in te zetten. Iets wat wel aansluit bij de trend om vrijer met elkaar in gesprek te willen zijn.

De tevredenheid over de gesprekkencyclus

Uit deze vraag blijkt dan veruit de meerderheid is niet tevreden met de huidige oplossing. Dit is ook de reden voor veel organisaties om het op de HR-agenda te zetten.

tevredenheid gesprekkencyclus

Omdat de helft van de respondenten aangeeft dat het henzelf wel geholpen heeft, roept het wel de vraag op waarom ze niet tevreden zijn. Een belangrijke reden kan zijn dat veel van de respondenten zelf vanuit hun professie betrokken zijn bij het uitvoeren van de gesprekken. Ze zijn daardoor meer bekwaam  om de gesprekken interessant te maken dan de gemiddelde medewerker in de organisatie.

Wat is het resultaat van een goede gesprekkencyclus?

De meeste respondenten kiezen hier voor groei en verandering vormgeven. Dit is opmerkelijk omdat dit een thema is dat voornamelijk op organisatieniveau speelt. Terwijl het functionering- en beoordelingsgesprek, wat dominant is binnen de cyclus, door betrokkenen vaak als een individueel onderwerp beschouwd wordt.

bijdrage gesprekkencyclus

Inzetbaarheid en mensen flexibel houden van de medewerker kent een directere relatie tot de individuele betrokkenheid van de medewerker.

Wat zijn succesfactoren van de gesprekkencyclus?

Uit het onderzoek komt naar voren dat iedereen wel iets de essentie wil behouden. Dus is de vraag wat zijn succesfactoren als we op een andere manier met de gesprekkencyclus aan de slag willen?

De top 3 komt neer op:

  1. Aandacht voor de medewerker
  2. Positieve grondhouding in het gesprek (talentfocus)
  3. Betrokkenheid van de medewerker

Conclusie ten aanzien van de gesprekkencyclus

De bedoeling van de gesprekkencyclus en de huidige praktijk lopen steeds verder uit elkaar. Zeker bij bedrijven die al langer met de gesprekkencyclus werken is er behoefte aan een update.

Bij het ontwikkelen van een nieuwe oplossing moet meer nagedacht worden over het te beereiken effect dan over de ideale inhoudelijke oplossing. Vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt in combinatie met onze inzichten zijn er verschillende aanknopingspunten die bij kunnen dragen aan een grote stap richting een gespreksdialoog 2.0

 

En hoe nu verder..

Wil je de conclusies van het onderzoek over de gesprekkencyclus downloaden en lezen?

Schrijf je in dan krijg je toegang tot het resultaat.